Kontakt

Internetové stránka
www.automagazin.sk
Adresa redakcie
Tallerova 10, 811 02 Bratislava
ICO 35 939 745
Tel.: +421 2 52 96 25 50
E-mail: automagazin@automagazin.sk
Individuálne e-mailové adresy v štruktúre
priezvisko@automagazin.sk
Vydavateľ a šéfredaktor
Ing. Ivan Mičko
Výkonný šéfredaktor
Ing. Peter Varga (0903 36 74 34)
Redaktori
Mgr. Juraj Hrivnák, Peter Lacena, Luboš Kašický,
Ing. arch. Ivan Matúška, Mgr. Juraj Paška,
Štefan Rosival
Senior Webeditor
Ing. Dalibor Klíma
Finančná riaditeľka a sekretariát
Ing. Lucia Jurových
Marketing/PR/Inzercia
Ing. Milan Štefančík 0949 04 99 98
Inzercia
Mgr. Karol Provazník,
koordinátor inzercie 0902 94 80 82
Grafická úprava a layout
Mgr. art. Ondrej Eliáš,
Ing. Michal Poracký, ArtD.
Vydavateľ
ALBATROS GROUP, s. r. o.
Tallerova 10, 811 02 Bratislava, Slovensko
IČO: 35 861 088, DIČ: 2021744241,
IČ DPH: SK2021744241

Číslo účtu: 2628844566/1100,
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2884 4566,
SWIFT: TATRSKBX

Riaditeľka
Mgr. Táňa Gundová
Tlač
Slovenská Grafia, a. s.,
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
Rozširujú
MEDIAPRINT – KAPA PRESSEGROSSO, a. s.
a súkromní distributéri
Predplatné
sekretariat@automagazin.sk

Ročné predplatné (10 čísel) 30 eur.
Objednávky na predplatné prijíma každá pošta
a doručovateľ Slovenskej pošty.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská
pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače
,
Uzbecká 4, P. O. Box 164,
820 14 Bratislava 214
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk
Auto magazín používa obchodný softvér
Contract for Media od spoločnosti
Media Solutions Slovakia. Bližšie informácie
nájdete na www.media-sol.com
18. ročník
Vychádza 10× ročne
Registrácia
MK SR EV 3411/09, ISSN 1336 – 7439
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.